1. Uitvoering van de diensten

De onderhoudsploeg staat in voor het uitvoeren van de opdracht volgens de omschrijving en de frequenties vermeld in de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant. Tecclean onderhoudt permanent contact met de klant om te waken over de goede uitvoering van de diensten. Hiertoe behoudt Tecclean zich het recht voor om na afspraak de lokalen van de klant te bezoeken voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole.

 

  1. Duur

De uitvoering van de opdracht zoals omschreven in de offerte is geldig voor een periode van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde looptijd als de eerste periode. De opdracht kan schriftelijk opgezegd worden mits aangetekend schrijven 3 maanden voor de einddatum van het contract. Ingeval deze termijn niet wordt nageleefd, blijven de diensten voor de duur van de opzegtermijn verschuldigd.

 

  1. Prijs

Onze prijzen dekken lonen, salarissen, sociale lasten, producten en materialen, werkkledij, vervoerskosten, inspectiewerk en algemene kosten tegen de tarieven die gelden op de dag van de offerte. Bij wijziging van één van deze elementen worden de prijzen automatisch en naar verhouding aangepast, en wordt de klant minstens 30 dagen op voorhand hiervan op de hoogte gesteld.

 

  1. Facturen

Onze facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij niet betaling binnen deze termijn is van rechtswege en zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, een jaarlijkse intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrest, alsmede een schadeclausule van 15% €.  Facturen dienen schriftelijk geprotesteerd te worden binnen 8 dagen na ontvangst.

 

  1. Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten en algemene voorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing.  Eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Tecclean en de klant zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het arrondissement Leuven.